NGM rendelet

A Kormány tagjainak rendeleteiA nemzetgazdasági miniszter 51/2013. (XI. 18.) NGM rendeletea gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról szóló 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet módosításárólA földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133.  § (2)  bekezdés 3.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §A gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról szóló 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:„1.  § (1) Ha a  felhasználó egyetemes szolgáltatásra jogosult, az  ingatlantulajdonos a  csatlakozóvezeték és a  felhasználói berendezés – a  gázfelhasználó technológia kivételével – műszaki-biztonsági felülvizsgálatát – a  2/A.  §-ban meghatározott kivétellel – a  mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet

2. számú mellékletében meghatározott időszakos gázmérő hitelesítéssel összefüggő gázmérő cserével (a továbbiakban: gázmérő csere) egyidejűleg köteles elvégeztetni.(2) Ha az ingatlantulajdonos a gázmérő cseréjének dátumához képest 10 évnél nem régebbi jegyzőkönyvvel igazolja a  műszaki-biztonsági felülvizsgálat elvégeztetésének tényét, nem köteles a  soron következő gázmérő cseréjével egyidejűleg újból elvégeztetni a  felülvizsgálatot. Az  ingatlantulajdonos a  gázmérő cseréjének napja előtt köteles bejelenteni, hogy a műszaki-biztonsági felülvizsgálatot az e bekezdésben meghatározott időszakban elvégeztette.(3) Ha a  felhasználó egyetemes szolgáltatásra jogosult, az  ingatlantulajdonos a  műszaki-biztonsági felülvizsgálatot az  ellátását lehetővé tevő, területileg illetékes földgázelosztói engedélyestől történő megrendelés útján köteles elvégeztetni.”

2. §Az R. a következő 1/A. §-sal egészül ki:„1/A. § Ha a felhasználó nem jogosult egyetemes szolgáltatásra, az ingatlantulajdonos kötelesa) a  felhasználói berendezés – a  gázfelhasználó technológia kivételével – műszaki-biztonsági felülvizsgálatát az üzembe helyezés, vagy a 2012. szeptember 1-jét megelőzően üzembe helyezett felhasználói berendezés esetében az első műszaki-biztonsági felülvizsgálat évét követő 5. évben és ezt követően 5 évente,b) a  csatlakozóvezeték műszaki-biztonsági felülvizsgálatát az  üzembe helyezés, vagy a  2012. szeptember 1-jét megelőzően üzembe helyezett csatlakozóvezeték esetében az  első műszaki-biztonsági felülvizsgálat évét követő 10. évben és ezt követően 10 éventeelvégeztetni.”

3. §(1)Az R. 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:„(3) A  műszaki-biztonsági felülvizsgálatról az  1.  mellékletben meghatározott tartalommal a  felülvizsgálatot végző gázszerelőnek jegyzőkönyvet kell készítenie, és annak egy példányát csatlakozóvezeték esetében az  ingatlantulajdonosnak, felhasználói berendezés esetében az  ingatlantulajdonosnak a  felhasználó útján, igazolható módon át kell adnia, egy példányát pedig a  földgázelosztói engedélyes vagy a  vezetékes PB-gáz szolgáltató részére 8 napon belül meg kell küldenie. A  jegyzőkönyvet az  ingatlantulajdonos köteles a  következő felülvizsgálatot követő 30 napig megőrizni. A  földgázelosztói engedélyes vagy a  vezetékes PB-gáz szolgáltató a jegyzőkönyvet köteles megőrizni és a beérkezett jegyzőkönyvekről nyilvántartást vezetni.”(2)Az R. 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:„(5) Ha a műszaki-biztonsági felülvizsgálatot végző gázszerelő a felhasználási helyen az élet- és vagyonbiztonságot közvetlenül veszélyeztető helyzetet észlel, köteles a  veszélyhelyzetet kiváltó okot megszüntetni, arról az ingatlan tulajdonosát és a  felhasználót a  vizsgálatról készült jegyzőkönyvben tájékoztatni, és egyidejűleg a  földgázelosztói engedélyest vagy a vezetékes PB-gáz szolgáltatót a jegyzőkönyv megküldése mellett haladéktalanul értesíteni.”82478M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 190. szám 4. §Az R. a következő 2/A. §-sal egészül ki:„2/A. § (1) Ha a felhasználó egyetemes szolgáltatásra jogosult, az 1981. január 1-je előtt vagy ismeretlen időpontban üzembe helyezett felhasználói berendezés – a  gázfelhasználó technológia kivételével – vagy csatlakozóvezeték esetében az  ingatlantulajdonos a  földgázelosztói engedélyesnél 2013. december 31-ig köteles bejelentést tenni, melyben megrendeli az első műszaki-biztonsági felülvizsgálat elvégzését.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a helyszíni vizsgálatot az ingatlantulajdonos általi bejelentés és megrendelés alapján a földgázelosztói engedélyes 2014. szeptember 30-ig köteles elvégezni a gázszerelők engedélyezéséről és nyilvántartásáról szóló miniszteri rendelet szerinti műszaki-biztonsági felülvizsgálatra jogosító engedéllyel rendelkező gázszerelő útján.

(3) A (2) bekezdés szerinti felülvizsgálat során feltárt hibák kijavítására az ingatlantulajdonos 2015. szeptember 30-ig köteles. E határidő meghosszabbodik a (8) bekezdésben meghatározott eljárás időtartamával.(4) A  társasház a  földgázelosztói engedélyestől a  társasházra vonatkozó használatbavételi engedély jogerőre emelkedésétől számított 10 éven belül, vagy amennyiben ebben az időszakban a csatlakozóvezeték cseréjére sor került, a  cserét követő 10 éven belül, majd ezt követően 10 évente rendszeresen köteles megrendelni a  csatlakozóvezeték műszaki-biztonsági felülvizsgálatát. A társasházban található helyiségekben üzembe helyezett felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatát a csatlakozóvezetékek esedékes felülvizsgálatával egyidejűleg kell elvégeztetni.(5)

A (4) bekezdés szerinti esetben a helyszíni vizsgálatot a társasház általi bejelentés és megrendelés alapján a földgázelosztói engedélyes a  bejelentéstől számított 1 éven belül köteles elvégezni a  gázszerelők engedélyezéséről és nyilvántartásáról szóló miniszteri rendelet szerinti műszaki-biztonsági felülvizsgálatra jogosító engedéllyel rendelkező gázszerelő útján.(6) Az (1) bekezdésben nem szabályozott esetekben a felülvizsgálat során feltárt hibák kijavítására az ingatlantulajdonos vagy a társasház a felülvizsgálatról készült jegyzőkönyv kiállításának napjától számított 1 éven belül köteles.

E határidő meghosszabbodik a (8) bekezdésben meghatározott eljárás időtartamával.(7) Az  ingatlantulajdonos vagy a  társasház a  felülvizsgálat során feltárt hibák kijavításának szükségességét az 1. melléklet szerinti nyilatkozatával veszi tudomásul vagy vitatja.(8) Ha az  ingatlantulajdonos vagy a  társasház a  felülvizsgálat során feltárt hibák kijavításának szükségességét vitatja, a  gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálata során feltárt hibák kijavítására kötelezés és a  javításokkal kapcsolatos mulasztások bejelentésének kezelésére és a  mulasztás szankcionálására hatáskörrel rendelkező hatóságot és eljárási rendjét meghatározó jogszabály szerint teszi meg.”5. §Az R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:„4.  § Ha a  felhasználó nem jogosult egyetemes szolgáltatásra, a

2012. szeptember 1-je előtt üzembe helyezett felhasználói berendezés – a  gázfelhasználó technológia kivételével –, vagy csatlakozóvezeték 1/A.  § szerinti, első műszaki-biztonsági felülvizsgálatát az ingatlantulajdonos az alábbi időpontig köteles elvégeztetni:a) az  1981. január 1-je előtt vagy ismeretlen időpontban üzembe helyezett felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében 2015. december 31-ig,b) az 1981. január 1-je és 1993. december 31-e közötti időszakban üzembe helyezett felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében 2016. december 31-ig,c) az 1994. január 1-je és 2003. december 31-e közötti időszakban üzembe helyezett felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében 2017. december 31-ig,d) a 2004. január 1-je és az e rendelet hatálybalépése közötti időszakban üzembe helyezett felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében, vagy az a)-c) pont szerinti időpontban üzembe helyezett, de 2003. december 31-e után felülvizsgált felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében 2018. december 31-ig.”6. §Az R. a következő 4/A. §-sal egészül ki:„4/A.  § A  2005. november 1-je előtt jogerőre emelkedett használatbavételi engedéllyel rendelkező társasház 2015. október 31-ig köteles megrendelni a  csatlakozóvezeték 2/A.  § (4)  bekezdése szerinti műszaki-biztonsági felülvizsgálatát.

Amennyiben a  társasház a  felülvizsgálatról készült, a  gázmérő cseréjének dátumához képest 10  évnél nem régebbi jegyzőkönyvvel igazolja a  műszaki-biztonsági felülvizsgálat elvégeztetésének tényét, nem köteles a jelen bekezdésben meghatározott határidőig megrendelni az újbóli felülvizsgálatot.”7. §Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.8. §Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Varga Mihálys. k.,nemzetgazdasági miniszter

Hírek

Gázégők, gázkazánok, technológiai gáztüzelő berendezések, mezőgazdasági terményszárítók beüzemelése, javítása, karbantartása, tüzeléstechnikai mérései, műszeres beszabályozása, hideg és melegüzemi vizsgálata. A rendszeresen karbantartott berendezések energiafogyasztása 5-15 %-kal csökken.  tovább »
A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény 22.§ (7) bekezdése értelmében "A csatlakozóvezeték és a fogyasztói berendezés üzemképes és biztonságos állapotban tartása az ingatlan tulajdonosának, használójának a kötelezettsége. Ennek megfelelően köteles gondoskodni azok rendszeres karbantartásáról, javításáról, szükség szerinti cseréjéről, és azok legalább ötévenkénti műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról."  tovább »
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (2) bekezdés 3. pontjában – az 5. § tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (2) bekezdés 2. pontjában – kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:  tovább »
Több hír